MVB_MuncieDelawareCounty logo – Red -whitebackground